اختلال شخصیت اجتنابی در این مقاله به ویژگی های اختلال شخصیت اجتنابی ، سن شروع آن ، شیوع و تشخیص آن در مردان و زنان می پردازیم .
Top