اختلال شخصیت وابسته در این مقاله به ویژگی های اختلال شخصیت وابسته ، سن شروع آن ، شیوع و تشخیص آن در مردان و زنان می پردازیم .
Top