تاثیر رفتار والدین بر بیش فعالی کودکان در این مقاله نقش رفتار والدین بر بروز و شدت یافتن اختلال بیش فعالی – نقص توجه را بیان می کنیم .
Top