مطالب مربوط به برچسب: "تفسیر نقاشی آدمک"

مقالات آموزشی
ویژگی شادی ، افسردگی و اضطراب در نقاشی کودکان 1398/04/24
ویژگی شادی ، افسردگی و اضطراب در نقاشی کودکان
در این مقاله به بررسی ویژگی شادی ، افسردگی و اضطراب در نقاشی کودکان می پردازیم .    ... [بیشتر...]

تفسیر سر در نقاشی آدمک 1398/04/24
تفسیر سر در نقاشی آدمک
در این مقاله به بررسی تفسیر سر در نقاشی آدمک می پردازیم .   ... [بیشتر...]

مراحل عاطفی در ترسیم آدمک 1398/04/24
مراحل عاطفی در ترسیم آدمک
در این مقاله به بررسی مراحل عاطفی در ترسیم آدمک شامل مرحله دهانی ، مقعدی ، احلیلی و ادیپی - تناسلی می پردازیم  ... [بیشتر...]

تفسیر لباس ها در نقاشی آدمک 1398/04/24
تفسیر لباس ها در نقاشی آدمک
در این مقاله به بررسی تفسیر لباس ها در نقاشی آدمک می پردازیم .  ... [بیشتر...]

تفسیر اعضای بدن در نقاشی آدمک 1398/04/24
تفسیر اعضای بدن در نقاشی آدمک
در این مقاله به بررسی تفسیر اعضای بدن در نقاشی آدمک شامل پاها و بازوها می پردازیم .  ... [بیشتر...]

تفسیر صورت در نقاشی آدمک 1398/04/23
تفسیر صورت در نقاشی آدمک
در این مقاله به بررسی تفسیر صورت در نقاشی آدمک می پردازیم . ... [بیشتر...]

جنبه های تحلیلی نقاشی آدمک 1398/04/23
جنبه های تحلیلی نقاشی آدمک
در این مقاله به بررسی جنبه های تحلیلی نقاشی آدمک شامل سر ، صورت ، تنه ، اعضا و لباس ها می پردازیم .   ... [بیشتر...]

ویژگی های خلقی در نقاشی آدمک 1398/04/23
ویژگی های خلقی در نقاشی آدمک
در این مقاله به بررسی ویژگی های خلقی در نقاشی آدمک می پردازیم .   ... [بیشتر...]

تفسیر بالینی آزمون آدمک گودیناف 1398/04/23
تفسیر بالینی آزمون آدمک گودیناف
در این مقاله به بررسی تفسیر بالینی آزمون آدمک گودیناف می پردازیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

تقویت توجه و تمرکز کودکان بیش فعال
Top