انتخاب شغل مناسب در این مقاله به اهمیت شغل مناسب ، معیارهای انتخاب شغل و راهکارهای تصمیم گیری در این زمینه پرداخته شده است .
Top