درمان فرسودگی شغلی در این مقاله علاوه بر اینکه به تفاوت استرس و فرسودگی شغلی پرداخته شده است ، راهکارهایی برای درمان فرسودگی شغلی مطرح شده است .
Top