» باج گیری عاطفی
1397/07/10
در این مقاله به باج گیری عاطفی ، احساس گناه بازماندگی و روش های باج گیری عاطفی می پردازیم . ... [بیشتر...]

» تاثیر تله رها شدگی بر روابط صمیمی و نشانه های آن
1397/06/12
 در این مقاله تاثیر تله رهاشدگی بر روابط صمیمی را بیان می کنیم . ... [بیشتر...]

» چرا در دام تله رها شدگی می افتیم
1397/06/11
در این مقاله به طور کامل به بیان دلیل به وجود آمدن تله رهاشدگی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

» تاثیر تله رهاشدگی بر رابطه عشقی
1397/06/11
در این مقاله به تاثیر تله رها شدگی بر روابط عشقی در بزرگسالی می پردازیم . ... [بیشتر...]

» انواع تله های زندگی ؛ طرحواره ها
1397/06/10
در ادامه مقاله انواع تله های زندگی را عنوان کرده و هرکدام را توضیح می دهیم .   ... [بیشتر...]

» ترس از تنها ماندن و رها شدن
1397/06/10
در این مقاله به توضیح و بیان عللی که باعث شکل گیری طرحواره رهاشدگی شده است می پردازیم . ... [بیشتر...]

» مشکلات شنوایی در پیری
1397/05/20
در این مقاله تغیرات شنوایی در سن پیری را بیان می کنیم .   ... [بیشتر...]

» تغییرات بینایی در میانسالی
1397/05/14
در این مقاله تغییرات بینایی میانسالی را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

» روش های سبک زندگی سالم در بزرگسالی
1397/05/09
در این مقاله به روش های سبک زندگی سالم در بزرگسالی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» مراحل مرگ
1397/05/06
در این مقاله به مراحل مرگ می پردازیم .  ... [بیشتر...]

صفحات: 1 2

مهارت های زندگی
Top