» جرئت مندی و ویژگی های افراد جرئت مند
1397/07/25
در این مقاله به تعریف و ویژگی های جرئت مندی می پردازیم . ... [بیشتر...]

» علل پرخاشگری
1397/07/18
در این مقاله به بیان علل پرخاشگری می پردازیم . ... [بیشتر...]

» مراقبه چیست
1397/07/17
در این مقاله به تعریف مراقبه و مزایای آن از دیدگاه روانشناسی می پردازیم . ... [بیشتر...]

» باج گیری عاطفی
1397/07/10
در این مقاله به باج گیری عاطفی ، احساس گناه بازماندگی و روش های باج گیری عاطفی می پردازیم . ... [بیشتر...]

» بحث کردن درباره مرگ با نوجوانان
1397/06/14
در این مقاله به بررسی موضوع بحث کردن درباره مرگ با نوجوانان می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» تاثیر تله رها شدگی بر روابط صمیمی و نشانه های آن
1397/06/12
 در این مقاله تاثیر تله رهاشدگی بر روابط صمیمی را بیان می کنیم . ... [بیشتر...]

» چرا در دام تله رها شدگی می افتیم
1397/06/11
در این مقاله به طور کامل به بیان دلیل به وجود آمدن تله رهاشدگی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

» تاثیر تله رهاشدگی بر رابطه عشقی
1397/06/11
در این مقاله به تاثیر تله رها شدگی بر روابط عشقی در بزرگسالی می پردازیم . ... [بیشتر...]

» انواع تله های زندگی ؛ طرحواره ها
1397/06/10
در ادامه مقاله انواع تله های زندگی را عنوان کرده و هرکدام را توضیح می دهیم .   ... [بیشتر...]

» ترس از تنها ماندن و رها شدن
1397/06/10
در این مقاله به توضیح و بیان عللی که باعث شکل گیری طرحواره رهاشدگی شده است می پردازیم . ... [بیشتر...]

صفحات: 1 2 3

مهارت های زندگی
Top