» روش ارتباط خوب با فرزند
1398/08/01
در این مقاله به بررسی روش ارتباط خوب با فرزند پردازیم . ... [بیشتر...]

» مهارت های فرزند پروری برای کودکان
1398/07/12
در این مقاله به بررسی مهارت های فرزند پروری برای کودکان می پردازیم . ... [بیشتر...]

» روش برقراری ارتباط مثبت با کودک
1398/07/12
در این مقاله به بررسی روش برقراری ارتباط مثبت با کودک می پردازیم . ... [بیشتر...]

» درمان گروهی برای سوگ در کودکان
1398/06/30
در این مقاله به بررسی درمان گروهی برای سوگ درکودکان می پردازیم .   ... [بیشتر...]

» تسهيل سوگواری در كودكان در هنگام زلزله
1398/06/30
در این مقاله به بررسی تسهيل سوگواری در كودكان در هنگام زلزله می پردازیم . ... [بیشتر...]

» تفسیر اعضای بدن در نقاشی آدمک
1398/04/24
در این مقاله به بررسی تفسیر اعضای بدن در نقاشی آدمک شامل پاها و بازوها می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» تفسیر لباس ها در نقاشی آدمک
1398/04/24
در این مقاله به بررسی تفسیر لباس ها در نقاشی آدمک می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» مراحل عاطفی در ترسیم آدمک
1398/04/24
در این مقاله به بررسی مراحل عاطفی در ترسیم آدمک شامل مرحله دهانی ، مقعدی ، احلیلی و ادیپی - تناسلی می پردازیم  ... [بیشتر...]

» تفسیر سر در نقاشی آدمک
1398/04/24
در این مقاله به بررسی تفسیر سر در نقاشی آدمک می پردازیم .   ... [بیشتر...]

» ویژگی شادی ، افسردگی و اضطراب در نقاشی کودکان
1398/04/24
در این مقاله به بررسی ویژگی شادی ، افسردگی و اضطراب در نقاشی کودکان می پردازیم .    ... [بیشتر...]


مهارت های فرزند پروی و زندگی
Top