جنبه های تحلیلی نقاشی آدمک در این مقاله به بررسی جنبه های تحلیلی نقاشی آدمک شامل سر ، صورت ، تنه ، اعضا و لباس ها می پردازیم .
Top