تفسیر اعضای بدن در نقاشی آدمک در این مقاله به بررسی تفسیر اعضای بدن در نقاشی آدمک شامل پاها و بازوها می پردازیم .
Top