مراحل عاطفی در ترسیم آدمک در این مقاله به بررسی مراحل عاطفی در ترسیم آدمک شامل مرحله دهانی ، مقعدی ، احلیلی و ادیپی - تناسلی می پردازیم
Top