آسیب دیدگی کودک درون و نشانه های آن در این مقاله به تعریف کودک درون پرداخته شده و به زخم های دوران کودکی و همچنین نشانه های آسیب دیدگی کودک درون در یک فرد بزرگسال اشاره شده است .
Top