مراقبت از خود در زندگی با فرد معتاد در این مقاله با پیامدهای زندگی با فرد معتاد و چگونگی مراقبت از خود در برابر این پیامدها پرداخته شده است .
Top