ثبت نام طلاق توافقی در این مقاله علاوه بر اینکه به تعریف طلاق توافقی و معرفی سامانه تصمیم پرداخته شده ، نحوه ثبت نام در سامانه تصمیم نیز مطرح شده است .
Top