عوارض سقط جنین عمدی در این مقاله به عوارض جسمی کوتاه مدت و بلندمدت سقط جنین عمدی و تاثیرات روحی آن پرداخته شده است .
Top