خوش بینی چیست در این مقاله علاوه بر اینکه خوش بینی تعریف شده است به مزایای آن و همچنین سبک تبیین افراد خوش بین و بدبین نیز پرداخته شده است .
Top