راه های شناخت خواستگار در این مقاله علاوه بر اینکه به تشخیص نشانه های خواستگار دروغگو پرداخته شده ، برخی از نشانه های دروغگویی خواستگار نیز مطرح شده است .
Top