ازدواج مجدد بعد از فوت همسر در این مقاله به مراحل سوگ همسر و تفاوت های جنیستی مردان و زنان در گزینش مجدد همسر بیان شده است و در ادامه ، به سوال هایی که ذهن این مردان و زنان را به خود مشغول کرده ، پاسخ داده شده است.
Top