علت رشد نکردن جنین چیست در این مقاله عوامل استرس ، افسردگی و مصرف الکل مادر در حین بارداری و صدماتی که به رشد جنین وارد می کند و نحوه تاثیر گذاری این عوامل بر جنین ذکر شده است .
Top