بازتاب خزیدن نوزاد در این مقاله به نحوه مشاهده بازتاب خزیدن و عملکرد آن و سن شروع و پایان این بازتاب در نوزاد می پردازیم .
Top