بازتاب تونیک گردنی نوزاد در این مقاله به نحوه مشاهده بازتاب تونیک گردنی و عملکرد آن ، آسیب ها و سن شروع و پایان این بازتاب در نوزادان می پردازیم .
Top