بازتاب شنا کردن نوزاد در این مقاله به نحوه مشاهده بازتاب شنا کردن و عملکرد آن و سن شروع و پایان این بازتاب در نوزادان می پردازیم .
Top