بازتاب کف دستی - چانه ای نوزاد در این مقاله به نحوه مشاهده بازتاب چنگ زدن و عملکرد آن ، آسیب ها و نحوه درمان و سن شروع این بازتاب در نوزادان می پردازیم .
Top