بیوه یا بیوگی چیست در این مقاله به تعریف بیوه یا بیوگی ، و آمار آن می پردازیم .
Top