تیک در کودکان و علت آن در این مقاله تیک در کودکان را تعریف کرده و علت تیک عصبی کودکان را بیان می کنیم .
Top