درمان کودکان بیش فعال با دارو در این مقاله به داروهای رایجی که برای اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی استفاده می شود می پردازیم و عوارض این داروها را بیان می کنیم .
Top