عوامل گفتگوی موثر با همسر در این مقاله به عواملی که یک گفتگو را اثر بخش می کند اشاره می کنیم که شامل خود افشاگری ، صراحت ، تعریف و تمجید روزانه و گوش دادن فعال می باشد .
Top