علل بیش فعالی در این مقاله به بررسی علل بیش فعالی با نقص توجه یا ADHD می پردازیم .
Top