» راه های ترک اعتیاد به گوشی
1399/03/21
اعتیاد به گوشی به معنای استفاده مکرر از موبایل بوده به نحوی که فرد از نداشتن گوشی همراه خود هراس دارد . راه های ترک اعتیاد به موبایل عبارت اند از : داشتن ملاقات های حضوری ، اولویت تجربه های ... [بیشتر...]

» نحوه برخورد با کودکان در معرض آسیب های فضای مجازی
1398/06/30
در این مقاله به بررسی موضوع نحوه برخورد با کودکان در معرض آسیب های فضای مجازی می پردازیم .   ... [بیشتر...]

» مراقبت از خود در فضای مجازی
1398/06/30
در این مقاله به بررسی خود مراقبتی در فضای مجازی می پردازیم .   ... [بیشتر...]

» انواع اعتیاد به اینترنت
1397/02/26
در این مقاله به انواع اعتیاد به اینترنت ، شبکه های اجتماعی  و فضای مجازی  می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» درمان اعتیاد به اینترنت
1397/02/25
در این مقاله به درمان اعتیاد به اینترنت می پردازیم.  ... [بیشتر...]

» علائم اعتیاد به اینترنت
1397/02/24
در این مقاله به علائم اعتیاد به اینترنت شامل ، علائم روانی ، علائم جسمی ، علائم رفتاری و علائم اعتیاد به اینترنت در رابطه می پردازیم . ... [بیشتر...]

» اعتیاد به اینترنت
1397/02/22
در این مقاله به اعتیاد به اینترنت ، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی می پردازیم . ... [بیشتر...]

صفحات: 1

اعتیاد به فضای مجازی
Top