ویژگی های افراد درونگرا در این مقاله علاوه بر اینکه درونگرایی تعریف شده ، ویژگی های افراد درون گرا و تفاوت آن ها با افراد خجالتی نیز مطرح شده است .
Top