عوامل و پیامدهای فرسودگی شغلی در این مقاله علاوه بر اینکه عوامل فرسودگی شغلی مطرح شده ، به پیامدهای این مسئله نیز پرداخته شده است .
Top