چت و رابطه جنسی مجازی در این مقاله ، علاوه بر اینکه به مفهوم رابطه جنسی مجازی پرداخته شده ، خطرات احتمالی و حفظ امنیت در این نوع روابط نیز مطرح شده است .
Top