تشخیص زبان بدن در این مقاله به تشخیص زبان بدن با توجه به چشم ها ، دهان ، بازوها و پاها ، فرم کلی بدن و فاصله میان افراد پرداخته شده است .
Top