مهارت تصمیم گیری در این مقاله علاوه بر تعریف مهارت تصمیم گیری به مهارت های زیربنایی و مراحل آن نیز اشاره شده است .
Top