احساس گناه پس از خیانت در این مقاله علاوه بر اینکه به نشانه های احساس گناه پس از خیانت پرداخته شده ، راه هایی رهایی از آن و همچنین جبران خیانت نیز مطرح شده است .
Top