دلایل اهمال کاری و تعلل در این مقاله علاوه بر اینکه به مفهوم اهمال کاری و پیامدهای آن پرداخته شده ، دلایل آن نیز مطرح شده است .
Top