علل کودک آزاری در این مقاله به علل کودک آزاری از جمله علل مرتبط با وجود اختلال در کودکان ، علل خانوادگی ، علل اجتماعی -اقتصادی - فرهنگی و علل روانی می پردازیم .
Top