سن و زمان فرزند آوری در این مقاله در مورد سن و زمان فرزند آوری و زمان مراجعه به پزشک در صورت باردار نشدن می پردازیم .
Top