تجاوز جنسی چیست در این مقاله به تعریف تجاوز جنسی ، و شیوع آن در جهان و ایران می پردازیم .
Top