انواع تیزهوشی در این مقاله انواع تیزهوشی شامل تیزهوش های خلاق ، درس خوان ، حرفه ای و کم پیشرفت و ویژگی های هر کدام را بیان می کنیم .
Top