نظریه مثلث عشق استرنبرگ در این مقاله به بررسی سه فاکتور در نظریه مثلث عشق استرنبرگ از جمله صمیمیت ، تعهد و شهوت می پردازیم .
Top