نشانه های اختلال بیش فعالی در کودکان در این مقاله به بیان نشانه های معمول رفتاری و نشانه های تشخیصی اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی می پردازیم .
Top