ترس از تنها ماندن و رها شدن در این مقاله به توضیح و بیان عللی که باعث شکل گیری طرحواره رهاشدگی شده است می پردازیم .
Top