ازدواج و نظریات مرتبط با آن در ادامه مقاله به ماهیت ازدواج و بررسی ازدواج از دیدگاه اریکسون و استرنبرگ می پردازیم .
Top