استرس و روش های مقابله با آن در این مقاله علاوه بر اینکه به مفهوم مقابله پرداخته شده ، روش های مقابله با استرس هیجان مدار و مسئله مدار نیز مطرح شده است .
Top