درمان خودزنی و آسیب به خود در این مقاله به علل دشوار بودن ترک خودزنی و آسیب به خود و همچنین راهکارهای درمان آن پرداخته شده است.
Top