انتقاد و انتقاد پذیری در این مقاله علاوه بر اینکه به تعریف و اهمیت انتقاد پرداخته شده ، راهکارهای افزایش انتقادپذیری نیز مطرح شده است .
Top