سندرم داون و علت آن در ادامه این مقاله سندرم داون را تعریف کرده و به علت به وجود آمدن آن در برخی نوزادان می پردازیم .
Top