سادیسم یا آزارگری جنسی در این مقاله به سادیسم جنسی که همان آزارگری و یکی از انواع خشونت جنسی است می پردازیم .
Top