روش های درمانی اوتیسم در این مقاله به بیان روش های درمانی اوتیسم که در حال حاضر برای این کودکان استفاده می شود می پردازیم .
Top